Regulaminu honorowego wyróżnienia Oddziału Śląsko – Opolskiego PTORL „Laur   Śląskiej   Laryngologii”

1. Wyróżnienie może być przyznane laryngologom oraz innym osobom i instytucjom, posiadającym szczególne zasługi dla otorynolaryngologii śląskiej.

2.    Kandydaci z grona lekarzy laryngologów winni cechować się m.in.

- wieloletnim stażem zawodowym

- osiągnięciami w pracy zawodowej i działalności szkoleniowej

- nienaganną postawą etyczną

- aktywną pracą na rzecz Towarzystwa Otorynolaryngologów, a zwłaszcza Oddziału Śląsko – Opolskiego

- osiągnięciami w organizacji lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie otorynolaryngologii

3.    Kandydaci spośród osób nie będących laryngologami, a także instytucje kandydujące do wyróżnienia, winni wykazać się wyjątkowymi zasługami w działalności  na rzecz rozwoju śląskiej otorynolaryngologii.

4. Wyłanianie kandydatów do wyróżnienia powinno być wynikiem szerokiej i otwartej dyskusji podczas zebrania naukowo – szkoleniowego oddziału.

5. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje Zarządowi Oddziału, członkom Kapituły wyróżnienia, a także co najmniej 20-osobowej grupie członków oddziału Towarzystwa.

6. Kandydatury wraz z pisemnym uzasadnieniem wnioskodawców, oraz sprawozdaniem z odbytej podczas zebrania naukowo-szkoleniowego oddziału dyskusji, przekazywane są przez Zarząd Oddziału Kapitule wyróżnienia, która dokonuje wyboru laureatów.

7. Kapituła może przyznać w roku kalendarzowym nie więcej niż trzy wyróżnienia.

8. Skład Kapituły:

a) wszyscy samodzielni pracownicy naukowi z grona członków Oddziału Śląsko – Opolskiego Towarzystwa

b) przewodniczący Zarządu Oddziału PTORL

c) trzech przedstawicieli ordynatorów oddziałów laryngologii szpitali wojewódzkich, wyłanianych spośród siebie przez w/w ordynatorów

d) czterech przedstawicieli pozostałych członków Towarzystwa, wyłanianych w drodze głosowania podczas zebrania naukowo-szkoleniowego oddziału, przy czym co najmniej dwóch z nich winno być przedstawicielami lecznictwa otwartego.

9. Do udziału w posiedzeniach Kapituły zapraszani są laureaci wyróżnienia, którzy uczestniczą w nich z głosem doradczym.

10. Kadencja wybieralnych członków Kapituły trwa 6 lat, a w przypadku zmiany przewodniczącego Oddziału w skład Kapituły automatycznie w miejsce ustępującego przewodniczącego wchodzi nowy przewodniczący.

11. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie kapituły wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza Kapituły.

12. Posiedzenia Kapituły są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich przewodniczący i co najmniej połowa składu osobowego Kapituły.

13. Projekt graficzny wyróżnienia zatwierdza Zarząd Oddziału, po konsultacji z Kapitułą.

14. Regulamin wyróżnienia zatwierdzony zostaje w głosowaniu jawnym podczas zebrania naukowo – szkoleniowego oddziału.

15. Informacje o pracach Kapituły, przyznanych wyróżnieniach, Zarząd Oddziału przekazuje do Zarządu Głównego Towarzystwa, Redakcji Otolaryngologii Polskiej oraz Biuletynów Beskidzkiej, Opolskiej i Śląskiej Izby Lekarskiej.

16. Obsługę administracyjną prac Kapituły zapewnia Zarząd Oddziału PTORL

Niniejszy  regulamin  został  jednomyślnie zatwierdzony  w  głosowaniu  jawnym podczas  zebrania  naukowo-szkoleniowego Oddziału w  dniu 22  stycznia  2004 r.